Privacy Policy

Saber Auto Trade

​นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญมากสำหรับเรา ดังนั้นเราจึงได้พัฒนานโยบายนี้เพื่อให้คุณเข้าใจว่าเรารวบรวมใช้สื่อสารและเปิดเผยและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ต่อไปนี้แสดงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  • ก่อนหรือในเวลาที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเราจะระบุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล
  • เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยเรา และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เข้ากันได้เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น
  • เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรมและตามความเหมาะสมหรือด้วยความรู้หรือความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลส่วนบุคคลควรเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่จะนำไปใช้และเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นควรมีความถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย
  • เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมจากการสูญหายหรือถูกขโมยรวมถึงการเข้าถึงการเปิดเผยการคัดลอกการใช้หรือการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • เราจะให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
  • เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของเราตามหลักการเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการปกป้องและรักษาไว้อย่างดี

Saber Softwars Trade Cryptocurrency

The robot is based on a trade that runs 24hour to collect price data from the crypto exchange of each on Binance.

Contact